Portal per al foment de la lectura i la comprensió lectora

Avís legal
Condicions generals d'ús
El lloc web www.ximixesca.com (a partir d'ara, el "lloc web") és propietat d'EM PROJECTES DIDÀCTICS, SL (a partir d'ara "l'Empresa"), amb domicili social al C/ BALMES 26, 3r 1a - 08007 Barcelona i CIF B64320260. El disseny gràfic del lloc web és obra de l'agència Moondog i les il·lustracions són de Christophe Coudouy.

EM PROJECTES DIDÀCTICS SL li dona la benvinguda i el convida a llegir atentament les Condicions Generals d'Ús d'aquest lloc web que descriuen els termes i condicions que seran aplicables a la seva navegació pel mateix, de conformitat amb el que estableix la normativa espanyola i europea d'aplicació. Atès que EM PROJECTES DIDACTICS SL podria modificar en el futur aquestes Condicions d'ús, us recomanem que les visiteu periòdicament per estar degudament informats dels canvis fets.

Per tal que l'ús del lloc web s'ajusti als criteris de transparència i claredat, l'Empresa informa l'usuari que qualsevol suggeriment, dubte o consulta sobre les Condicions Generals d'Ús serà rebuda i solucionada contactant amb l'Empresa a través de l'adreça de correu electrònic: info@emprojectesdidactics.com


1. Objecte

L'Empresa subministra el contingut i els serveis que estan disponibles al lloc web, amb una subjecció a les presents Condicions Generals d'Ús així com a la política sobre tractament de dades personals. L'accés a aquest lloc web o la seva utilització en qualsevol forma li atorga la qualificació d'usuari i implica l'acceptació sense reserves de totes i cadascuna de les presents Condicions Generals d'Ús, reservant-se l'Empresa el dret a modificar-les en qualsevol moment. En conseqüència, serà responsabilitat de tot usuari, l'atenta lectura de les Condicions Generals d'Ús vigent en cadascuna de les ocasions en què accedeixi a aquest lloc web, per la qual cosa si aquest no està d'acord amb qualsevol de les mateixes aquí exposades, haurà d'abstenir-se a navegar pel lloc web.

Així mateix, queda advertit que s'estableixen condicions particulars per a la utilització en el lloc web de continguts i/o serveis específics. La utilització dels esmentats continguts o serveis implicarà l'acceptació de les condicions particulars en ells especificades.


2. Serveis

A través del lloc web, l'Empresa ofereix als usuaris la possibilitat d'accedir a diferents tipus d'informació relacionada amb el servei Xim i Xesca propietat de l'Empresa.


3. Privacitat i Tractament de dades

Quan per a l'accés a determinats continguts o serveis sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els usuaris garantiran la seva veracitat, exactitud, vigència i autenticitat. L'Empresa donarà a aquestes dades el tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en els termes indicats a la secció de Política de Protecció de Dades.


4. Propietat Industrial i Intel·lectual

L'usuari reconeix i accepta que tots els continguts que es mostren al lloc web i especialment, dissenys, textos, imatges, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques, o qualssevol altres signes susceptibles d'utilització industrial i/o comercial estan subjectes a drets de Propietat intel·lectual i totes les marques, noms comercials o signes distintius, tots els drets de Propietat intel·lectual industrial, sobre els continguts i/o qualssevol altres elements inserits a la pàgina, que són propietat exclusiva de l'Empresa i / o de tercers, qui tenen el dret exclusiu d'utilitzar-los en el trànsit econòmic. Per tot això l'usuari es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, posar en disposició o d'una altra manera comunicar públicament, transformar o modificar els continguts mantenint indemne l'Empresa de qualsevol reclamació que es derivi de l'incompliment de dites obligacions. En cap cas l'accés al lloc web implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d'aquests drets, llevat que s'estableixi expressament el contrari. Les presents Condicions Generals d'Ús del lloc web no confereixen als usuaris cap altre dret d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del lloc web i/o dels seus continguts diferents dels previstos expressament aquí. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dret estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per l'Empresa o el tercer titular dels drets afectats.

Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, programes d'ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest lloc, així com el propi lloc web en el seu conjunt, com a obra artística multimèdia, estan protegits com a drets d'autor per la legislació en matèria de Propietat Intel·lectual. L'Empresa és titular dels elements que integren el disseny gràfic del lloc web, els menús, el botons de navegació, el codi HTML, els textos, imatges, gràfics i qualsevol altre contingut del lloc web o, en qualsevol cas, disposa de la corresponent autorització per a la utilització dels esmentats elements. El contingut del lloc web no podrà ser reproduït ni en la seva totalitat ni en part, transmès ni enregistrat per cap sistema de recuperació d'informació, en cap forma ni en cap mitjà, a menys que es compti amb l'autorització prèvia, per escrit, de l'entitat citada.

Així mateix queda prohibit suprimir, eludir i/o manipular el "copyright" (dret d'autor) així com els dispositius tècnics de protecció, o qualssevol mecanismes d'informació que poguessin contenir els continguts. L'usuari d'aquest lloc web es compromet a respectar els drets enunciats i a evitar alguna actuació que podria perjudicar-los, reservant-se en tot cas l'Empresa l'exercici de quants mitjans o accions legals li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de Propietat Intel·lectual i industrial.


5. Obligacions i Responsabilitats de l'usuari del lloc web

L'usuari es compromet a:

a) Fer un ús adequat i lícit del lloc web així com dels continguts i serveis, de conformitat amb: (i) la Legislació aplicable a cada moment; (ii) les Condicions Generals d'Ús del lloc web; (iii) la moral i bons costums generalment acceptats i (iv) l'ordre públic.

b) Proveir-se de tots els mitjans i requeriments tècnics que es precisin per accedir al lloc web.

c) Facilitar informació veraç en el moment d'omplir les dades de caràcter personal en els formularis continguts en el lloc web i mantenir-les actualitzades en tot moment de forma que responguin, en cada moment, a la situació real de l'usuari. L'usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causa a l'Empresa o a tercers per la informació que faciliti.

Tanmateix el que estableix l'apartat anterior l'usuari haurà d'abstenir-se de:

a) Fer un ús no autoritzat o fraudulent del lloc web i/o dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en les presents Condicions Generals d'Ús, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic.

b) Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides del lloc web, sense complir les condicions exigides per aquest accés.

c) Provocar danys en els sistemes físics o lògics del lloc web, o dels seus proveïdors de tercers.

d) Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys en els sistemes físics o lògics de l'Empresa, o dels seus proveïdors o de tercers.

e) Intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades de l'Empresa, tercers proveïdors i altres usuaris.

f) Reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, a menys que es tingui autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

g) Suprimir, amagar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades que identifiquen els drets de l'Empresa o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualssevol mecanismes d'informació que puguin inserir-se en els continguts.

h) Obtenir i intentar obtenir els continguts emprant per això mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s'hagin indicat expressament en les pàgines web on es trobin els continguts o, en general , dels que s'utilitzin habitualment a Internet per no comportar un risc de dany o inutilització del lloc web del i/o dels continguts.

Si de manera negligent o dolosa incomplís qualsevol de les obligacions establertes en les presents Condicions Generals d'Ús, respondrà per tots els danys i perjudicis que dit incompliment puguin derivar dit per a l'Empresa.


6. Responsabilitats

L'Empresa no garanteix l'accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informacions contingudes en els llocs web, que poden veure's impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estan fora del seu control.

L'Empresa no es fa responsable de les decisions que es puguin adoptar com a conseqüència de l'accés als continguts o informacions ofertes.

L'Empresa podrà interrompre el servei o resoldre de manera immediata la relació amb l'usuari si detecta que un ús del seu lloc web o de qualsevol dels serveis oferts al mateix són contraris a les presents Condicions Generals d'Ús. L'Empresa no es fa responsable per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses derivats de l'ús del lloc web. Únicament serà responsable d'eliminar els continguts que puguin generar tals perjudicis, sempre que així es notifiqui.

L'Empresa exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es poguessin deure a la mala utilització dels serveis de lliure disposició i ús per part dels usuaris del web. Així mateix, l'Empresa queda exonerada de qualsevol responsabilitat pel contingut i informacions que puguin ser rebudes com a conseqüència dels formularis de recollida de dades, essent els mateixos únicament per a la prestació dels serveis de consultes i dubtes.

L'usuari defensarà, indemnitzarà i mantindrà l'Empresa indemne davant de qualsevol dany i perjudici que es derivi de reclamacions, accions o demandes de tercers com a conseqüència del seu accés o ús del lloc web. Així mateix, l'usuari s'obliga a indemnitzar l'Empresa enfront de qualsevol dany i perjudici, que es derivi de l'ús per part de "robots", "spiders", "crawlers" o eines similars utilitzades per tal de demanar o extreure dades de qualsevol altra actuació per part seva que imposi una càrrega raonable sobre el funcionament del lloc web.


7. Hipervincles

L'usuari s'obliga a no reproduir de cap manera, ni mitjançant un hiperenllaç o hipervincle, el lloc web de l'Empresa, així com cap dels seus continguts, excepte autorització expressa i per escrit de l'Empresa. El lloc web de l'Empresa inclou enllaços a altres llocs webs gestionats per tercers, amb objecte de facilitar l'accés de l'usuari a la informació d'empreses col·laboradores i/o patrocinadors. D'acord amb això, l'Empresa no es responsabilitza del contingut d'aquests llocs web, ni es situa en una posició de garant ni/o de proveïdor dels serveis i/o informació que es puguin oferir a tercers a través dels enllaços de tercers. Es concedeix a l'usuari un dret limitat, revocable i no exclusiu de crear enllaços a la pàgina principal de la pàgina web exclusivament per a ús privat i no comercial. Els llocs web que incloguin un enllaç al nostre lloc web (i) no podran donar a entendre que l'Empresa recomana aquest lloc web o els seus serveis o productes; (ii) no podran falsejar la seva relació amb l'Empresa ni afirmar que l'Empresa ha autoritzat aquest enllaç, ni incloure marques, denominacions, noms comercials, logotips o altres signes distintius de l'Empresa; (iii) no podran incloure continguts que puguin considerar de mal gust, obscens, ofensius, controvertits, que incitin a la violència o la discriminació per raó de sexe, raça o religió, contraris a l'ordre públic o il·lícits; (iv) no podran enllaçar a cap pàgina del lloc web diferent de la pàgina principal; (V) haurà d'enllaçar amb la pròpia direcció del lloc web, sense permetre que el lloc web que realitzi l'enllaç reprodueixi el lloc web com a part del seu web o dins dels seus "frames" o crear un "browser" sobre qualsevol de les pàgines de la pàgina web. L'Empresa podrà sol·licitar, en qualsevol moment, que elimini qualsevol enllaç al lloc web, i després haurà de procedir d'immediat a la seva eliminació. L'Empresa no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs que tinguin establerts enllaços amb destinació al lloc web. En conseqüència, l'Empresa no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a les esmentades webs.


8. Protecció de dades

Per utilitzar alguns dels serveis, els usuaris han de proporcionar prèviament certes dades de caràcter personal. L'Empresa tractarà les Dades Personals en Compliment amb el Reglament general de protecció de dades, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d'abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

L'usuari pot accedir a la política seguida en el tractament de les dades personals així com la finalitat de recollir aquestes dades, en el que es disposa en les condicions definides en la Política de Protecció de Dades que es presenta en els apartats per subscriure’s a la prestació d’aquests serveis específics.


9. Cookies

L'Empresa es reserva el dret d'utilitzar la tecnologia "cookies". Les "cookies" són fitxers enviats a un navegador per mitjà d'un servidor web per registrar la navegació de l'usuari en el lloc web quan l'usuari permeti la seva recepció. L'usuari podrà eliminar les "cookies" i per fer-ho haurà de consultar les instruccions d'ús del seu navegador. Les "cookies" utilitzades pel lloc web, o el tercer que actuï en nom seu, s'associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si mateixes les dades personals de l'usuari. Amb les "cookies" l'Empresa pot mesurar les visites i paràmetres del trànsit, controlar el progrés i nombre d'entrades.


10. Durada i fi

La prestació del servei del present lloc web i els altres serveis tenen en principi una durada indefinida. No obstant això, l'Empresa podrà donar per acabada o suspendre qualsevol dels serveis del portal. Quan això sigui possible, l'Empresa anunciarà la fi o suspensió de la prestació del servei determinat.


11. Declaracions i Garanties

En general, els continguts i serveis oferts en el lloc web tenen caràcter merament informatiu. Per tant, en oferir-los, l'Empresa no atorga garantia ni cap declaració en relació amb els continguts i serveis oferts en el lloc web, incloent, a títol enunciatiu, garanties de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, o comerciabilitat, excepte en la mesura en què per llei no es puguin excloure aquestes garanties i declaracions.


12. Causa Major

L'Empresa no serà responsable d'impossibilitat de prestar el servei, si la causa es deu a interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, revolta, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern, i en general, tots els supòsits de força major o de cas fortuït.


13. Resolució de controvèrsies. Llei aplicable i jurisdicció.

Les presents Condicions Generals d'ús, així com l'ús del lloc web, es regiran per la normativa espanyola i europea. Qualsevol controvèrsia serà resolta davant els tribunals del domicili del titular del lloc web. En el supòsit que qualsevol estipulació de les presents Condicions Generals d'Ús resultés inexigible o nul·la en virtut de la legislació aplicable o com a conseqüència d'una resolució judicial o administrativa, dita inexigibilitat o nul·litat no farà que les presents Condicions Generals d'Ús resultin inexigibles o nul·les en el seu conjunt. En aquests casos, l'Empresa procedirà a la modificació o substitució de dita estipulació per una altra que sigui vàlida i exigible i que, en la mesura del possible, aconsegueixi l'objectiu i pretensió reflectits en l'estipulació original.